ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Informacje prasowe

1 marca 2017 r.

Stanowisko ZPAV w sprawie zakazu blokowania geograficznego

Dotyczy: Rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego

Dotyczy: Rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego
Szanowny Panie Pośle,

w imieniu Związku Producentów Audio Video, reprezentującego polskich producentów muzycznych, zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań, mających na celu pozostawienie poza zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym (dokument Komisji Europejskiej 2016/0152 (COD)) usług, związanych z dostarczaniem lub świadczeniem nieaudiowizualnych treści chronionych prawem autorskim, w tym muzyki.

Od wielu miesięcy w Parlamencie Europejskim trwają prace nad wnioskiem Komisji w tej sprawie. W najbliższym czasie Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) będzie podejmować decyzję o ostatecznym, na tym etapie prac, tekście zmiany w ww. zakresie.

19 stycznia 2017 roku został opublikowany tekst projektu opinii Komisji Prawnej (JURI) sygnowany za nr 2016/0152(COD), w którym proponuje się włączenie w zakres przedmiotowego rozporządzenia elektronicznego dostarczania lub świadczenia nieaudiowizualnych utworów lub usług chronionych prawem autorskim, w tym książek elektronicznych, gier komputerowych, oprogramowania i muzyki - od chwili wejścia w życie rozporządzenia.

Stanowisko to jest głęboko niesłuszne i podjęte zostało wbrew oczekiwaniom polskich i zagranicznych producentów muzycznych, a co równie ważne – wbrew istotnym interesom konsumentów, w tym w szczególności w Polsce.

Wbrew upublicznianym opiniom, iż taka propozycja umożliwi powszechny i równy dostęp do muzyki konsumentom, istnieje wysokie ryzyko, iż takie „uwspólnienie” warunków doprowadzi do kilkukrotnego wzrostu cen świadczenia tych usług w naszym kraju poprzez zrównanie ich z tymi, które obowiązują np. w strefie euro. Tym samym ograniczy znacznie możliwość korzystania z szerokiego dostępu do utworów, oferowanego przez serwisy muzyczne on-line.

Przypomnę, iż w propozycji Komisji Europejskiej cyfrowe serwisy muzyczne zostały wyłączone spod zakazu blokowania geograficznego (art. 4(1)(b)) i podlegają klauzuli przeglądu po 2 latach obowiązywania nowej regulacji (art.9).

Związek Producentów Audio Video w imieniu polskiego sektora muzycznego zdecydowanie popiera tę propozycję Komisji, podkreślając, że zastosowanie zakazu blokowania geograficznego w odniesieniu do serwisów oferujących treści prawnoautorskie, w tym muzykę, będzie miało negatywny wpływ na europejski rynek muzyki dystrybuowanej cyfrowo, w szczególności dla małych firm i konsumentów w Krajach Członkowskich.

Dostępne w Polsce cyfrowe serwisy muzyczne, takie jak iTunes, Apple Music, Spotify czy Deezer, działają w całej Europie. W ramach swojej działalności ustanowiły lokalne przedstawicielstwa, oferujące on-line katalog lokalnych i międzynarodowych nagrań muzycznych, które świadcząc swoje usługi uwzględniają specyfikę danego rynku. W efekcie w takich krajach, jak np. Polska, Bułgaria, Rumunia, Litwa, czy Łotwa, gdzie przychody konsumentów są znacznie niższe niż np. w Niemczech czy Francji a proceder nieautoryzowanego korzystania z muzyki w internecie wysoki, serwisy te oferują swoje usługi po znacznie niższych cenach, aby móc uczynić je dostępnymi dla szerokiego kręgu konsumentów, którzy tym samym uzyskują dostęp do niezwykle bogatej i zróżnicowanej oferty muzycznej w bardzo przystępnej formie i cenie.

Jeżeli cyfrowe serwisy muzyczne zostałyby pozbawione możliwości oferowania korzystniejszych warunków w określonych krajach, potencjalnie duża liczba konsumentów, zainteresowanych korzystaniem z licencjonowanej muzyki, ale nie będących w stanie zapłacić wyższej ceny, nie mogłaby z takiej usługi skorzystać. W konsekwencji spowodowałoby to wzrost piractwa w tych krajach. Mogłoby również doprowadzić do zaniku oferty lokalnych serwisów na tych rynkach, co byłoby ze stratą dla europejskich konsumentów. W perspektywie długoterminowej mogłoby to skutkować generalnym zmniejszeniem kulturowej różnorodności w Europie.

Rozszerzenie zakazu stosowania blokowania geograficznego może także odbić się negatywnie na działalności małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach kreatywnych. Małe, lokalne wytwórnie płytowe często posiadają licencje tylko na kilka rynków i nie są w stanie licencjonować swojego katalogu na zasadach paneuropejskich.

Komisja dostrzegła tę specyfikę serwisów oferujących treści prawnoautorskie i w art. 4 projektu Rozporządzenia wyłączyła je spod zakazu stosowania blokowania geograficznego. Zostało to potwierdzone w Podejściu Ogólnym Rady Europejskiej, uchwalonym 21 listopada 2016 roku, które podtrzymało wyłączenie serwisów z treściami prawnoautorskimi z zakresu tego artykułu.

Z wyżej podanych powodów objęcie zakazem blokowania geograficznego usług muzycznych byłoby niezwykle szkodliwe dla cyfrowego rynku muzycznego i konsumentów w Europie, w tym w Polsce.

Obecnie konsumenci we wszystkich krajach UE mają do dyspozycji ponad 200 licencjonowanych cyfrowych serwisów muzycznych i 43 milionów utworów z krajowym i zagranicznym repertuarem. Włączenie serwisów muzycznych w zakres Rozporządzenia nie byłoby ułatwieniem dla europejskich konsumentów, a w niektórych krajach działałoby na ich niekorzyść.

Apelujemy zatem o poparcie rozwiązania zaproponowanego przez Komisję Europejską w projekcie Rozporządzenia i utrzymanie wyłączenia serwisów z treściami prawnoautorskimi, w tym muzyki, spod zakazu stosowania blokowania geograficznego.


Łączę wyrazy szacunku


Marek Staszewski

Pełnomocnik Związku Producentów Audio Video


Pobierz artykuł w pliku WORD

Designed by